Πολιτική Απορρήτου

 

Τα στοιχεία που συλλέγονται με τη συγκατάθεση των χρηστών είναι: Όνομα, Επώνυμο, E-Mail, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Ημέρα και Μήνας Γέννησης

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων υπόκειται στους όρους του παρόντος, στις σχετικές διατάξεις του Ν 2472/1997, όπως ισχύει, καθώς και στους ισχύοντες νόμους του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται:


* για την παροχή υπηρεσιών από την BSPACE Ε.Ε. προς τους πελάτες
* για την επικοινωνία με αυτούς σχετικά με την παροχή υπηρεσιών από τη BSPACE Ε.Ε.
* για να αποστέλλονται στους πελάτες εμπορικές ενημερώσεις
* για να αποστέλλονται στους πελάτες ενημερώσεις που έχουν ζητήσει να λαμβάνουν
* για να αποστέλλονται τιμολόγια, αποδείξεις πληρωμής
* για την ενημέρωση των πελατών για προωθητικές ενέργειες στις οποίες προβαίνει η BSPACE Ε.Ε.
* για τη διαχείριση επικοινωνιών που αφορούν σε παράπονα ή ερωτήματα των πελατών ή σχετικά με τους πελάτες

Με την παροχή της συγκατάθεσης στο παρόν ο πελάτης παρέχει και τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν κατά τα οριζόμενα στο Ν 2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και στους ισχύοντες νόμους του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα εκάστοτε πελάτη θα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών προς αυτόν στα πλαίσια της παρούσας.

Η BSPACE Ε.Ε. θα διαγράφει χωρίς πρότερη ειδοποίηση τα στοιχεία πελάτη σε περίπτωση που αυτός ενημερώσει την Εταιρεία ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη χρήση των υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο. Ο πελάτης μπορεί να ενημερώσει εγγράφως την Εταιρεία για την επιθυμία του να μην λαμβάνει ηλεκτρονική κι άλλη αλληλογραφία από την Εταιρεία αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση fnailstower@gmail.com. Η BSPACE Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει δεδομένα πελάτη χωρίς πρότερη ειδοποίηση σε περίπτωση που αυτός δεν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Οι πελάτες αποδέχονται ρητώς ότι δε διατηρούν καμία απαίτηση εξ αυτών των λόγων από τη BSPACE Ε.Ε..

Δεδομένα δύναται να διατηρούνται για περισσότερο από τον αναγκαίο κατά τα ανωτέρω χρόνο σε περίπτωση που α) αυτό απαιτείται από το νόμο, β) εάν οι αρμόδιοι της BSPACE Ε.Ε. κρίνουν πως αυτά συνδέονται με υφιστάμενες ή/και ενδεχόμενες νομικές διαμάχες, γ) για να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους και να προστατεύσουν τη BSPACE Ε.Ε..

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα ενημέρωσης/αντίρρησης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που η BSPACE Ε.Ε.. τηρεί και να αιτηθεί τη διόρθωση/συμπλήρωση ή διαγραφή αυτών δια της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση fnailstower@gmail.com. Η BSPACE Ε.Ε. οφείλει να του/της απαντήσει εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

Η BSPACE Ε.Ε δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των πελατών σε κανένα τρίτο φορέα .Η BSPACE Ε.Ε δύναται να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των πελατών σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μόνον εάν:

- Έχει τη ρητή συγκατάθεση των πελατών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων η οποία τεκμαίρεται πως παρέχεται όταν δημιουργεί λογαριασμό και δεν προβάλει σχετική αντίρρηση εγγράφως.

- Η διοχέτευση προσωπικών δεδομένων προς φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τη BSPACE Ε.Ε. καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών των συμμετεχόντων. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τη BSPACE Ε.Ε. έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι πελάτες υποβάλλουν σε αυτή μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος για την παροχή των υπηρεσιών της BSPACE Ε.Ε. προς τους χρήστες

- Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

- Η αποκάλυψη των πληροφοριών προς υπαλλήλους, διοικητικά στελέχη, συμβούλους, ασφαλιστές, εργολάβους, υπεργολάβους της BSPACE Ε.Ε. ή και των συνεργαζόμενων με αυτή εταιρειών είναι ευλόγως απαραίτητη για τους σκοπούς της παροχής των αιτούμενων υπηρεσιών από τους πελάτες.

Η BSPACE Ε.Ε. λαμβάνει τεχνικές και διοικητικές προφυλάξεις για την ασφάλεια των δεδομένων , οι πελάτες όμως αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η μεταφορά, διαβίβαση, αποστολή πληροφοριών μέσω διαδικτύου ενέχει κινδύνους και συνεπώς η BSPACE Ε.Ε. δεν δύναται να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που θα διακινηθούν μέσα από συνδεόμενους ιστότοπους, πλατφόρμες ή εφαρμογές σε αυτή.

Η BSPACE Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να φυλασσεί, επικοινωνεί, μεταφέρει τα δεδομένα μέσω ή σε τρίτους server providers.

Οι πελάτες αποδέχονται ρητώς την διαβίβαση δεδομένων, αποθήκευση κι επεξεργασία αυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο πελάτης αποδέχεται ρητώς τη μεταφορά προσωπικών του στοιχείων όπως περιγράφονται στην παρούσα πολιτική.